Údaje o profesijnom zložení zamestnancov firmy

Firmu riadia dvaja konatelia a riaditeľ spoločnosti. V riadiacich funkciách pracuje 8 pracovníkov, z toho 4 s vysokoškolským technickým vzdelaním a 4 so stredoškolským vzdelaním.

Profesijná skladba vo výrobnom procese zabezpečuje potrebu stavebných prác a sú to kvalifikovaní odborníci v profesiách: murár, omietkar, betonár, železiar, tesár, obkladač, stolár, dlaždič, zámočník, izolatér, vodoinštalatér, kúrenár, maliar a pomocný robotník.

Chod obchodného centra zabezpečujú profesie: predavač, vodič, skladník.

Ekonomický a správny úsek zabezpečujú: ekonómka-účtovníčka, pokladníčka, mzdárka-personalistka.

V súčasnosti firma zamestnáva stálych 44 kvalifikovaných zamestnancov dobre organizovaných. V minulých rokoch to bolo až okolo 120 zamestnancov. Vyššiu potrebu zamestnancov firma rieši operatívne uzatváraním zmlúv s pracovníkmi na dobu určitú, resp. uzatváraním zmlúv s menšími podnikateľmi a živnostníkmi. Týmto spôsobom je možné stav pracovníkov v krátkom čase zvýšiť až na počet 100-150.

Odbornosť jednotlivých zamestnancov garantujeme ich dlhoročnou kvalitnou prácou pre firmu a spokojnosťou našich obchodných partnerov. Stavby sú odborne vedené vlastnými skúsenými  stavbyvedúcimi a majstrami.