Účelom diela bola rekonštrukcia jestvujúceho objektu spočívajúca v jeho zateplení, úprave jestvujúcej dispozície vrátane výmeny interiérových a exteriérových dverí. Tým boli vytvorené požadované priestory pre príslušníkov HaZZ na denný výkon a nočnú pohotovosť na pracovisku. Stavbou boli tiež dotknuté zdravotno-technické inštalácie vrátane zariaďovacích predmetov, časť elektroinštalácie a vzduchotechnika. V rámci rekonštrukcie spevnených plôch sa upravila plocha pre umývanie hasičskej techniky s napojením cez odlučovač ropných látok na jestvujúcu kanalizačnú sieť. Rekonštrukcia objektu bola zrealizovaná vrátane nadstavby hasičskej veže a oceľového prístavku pre skladové hospodárstvo.