Z histórie spoločnosti

Historická budova stavebnín Turzovka
Historická budova stavebnín Turzovka

Firma STAVOSPOL, spol. s r.o. Turzovka bola založená v novembri 1991 šiestimi spoločníkmi, ktorí boli zamestnancami Stavebného podniku š.p. Čadca. Išlo o pracovníkov s bohatými riadiacimi a odbornými skúsenosťami, ktoré účinne využívali pri budovaní firmy. K vzniku firmy viedli celospoločenské ekonomicko-politické zmeny. Firma sa v konkurenčnom prostredí vyprofilovala ako silná a stabilná. Dnes patrí medzi popredné a uznávané stavebné firmy v regióne. Realizáciu stavieb ponúkame na celom území SR a ČR.

Určitým zmenám sa nevyhla ani naša spoločnosť. V novembri roku 2003 došlo k zmene spoločníkov. Z pôvodných šiestich zostali len dvaja spoločníci, sú to Ing. Miroslav Suhrada a Ing. Vladimír Križek, ktorí tvoria najvyšší manažment. Ich organizačno-odborné vedomosti a skúsenosti z prípravy a realizácie stavieb zaručujú vysokú kvalitu, primeranú cenu a krátku dodaciu lehotu stavebného diela realizovaného na kľúč. Riadiaci tím dopĺňajú ďalší odborníci s vysokoškolským a stredoškolským vzdelaním.

 

O spoločnosti

Areál spoločnosti v Turzovke
Areál spoločnosti v Turzovke

Firma STAVOSPOL, spol. s r.o. Turzovka je profesionálnou stavebnou spoločnosťou, ktorá si svoju pozíciu na trhu vybudovala vďaka spojeniu odbornosti, kvality a spoľahlivosti. Svojou pôsobnosťou pokrýva širokú oblasť aktivít v stavebnom segmente zahŕňajúcom výstavbu predovšetkým občianskych, bytových, vodohospodárskych a priemyselných objektov na kľúč, obchodnú činnosť predovšetkým so stavebninami, poskytovanie dopravných a iných služieb.

Výhodou spoločnosti je profesionálny prístup k požiadavkám investora založený na dlhoročnej skúsenosti a odbornej kvalifikácii manažmentu a vlastných pracovníkov ako aj svojich partnerov. Korektné obchodné a partnerské vzťahy na všetkých úrovniach sú jedným z charakteristických znakov, ktorými je spoločnosť známa v svojom prostredí a na ktorých si zakladá svoju súčasnosť i budúcnosť.  Naša spoločnosť vlastní svoje strojové a technické vybavenie a zároveň má k dispozícii množstvo odborne vyškolených a kvalifikovaných zamestnancov, čo nám zvýhodňuje pozíciu. Dokážeme pružne zareagovať a zrealizovať akýkoľvek podnet zo strany zákazníka.

Prioritou je zákazník, snaha poznať jeho potreby a ponúkať vhodné riešenia pri aplikácii najnovších technických poznatkov.

 

Organizačná štruktúra spoločnosti

Naši zamestnanci pri práci so zákazníkom
Naši zamestnanci pri práci so zákazníkom

Organizačná štruktúra vychádza z podnikateľských aktivít firmy a jej činnosť zabezpečujú úseky výrobno-technický a obchodno-správny, ktoré manažujú obidvaja štatutári spoločnosti.

Výrobno-technický úsek zabezpečuje predvýrobnú a výrobnú prípravu zákaziek a ich realizáciu tak, aby boli dosahované vysoké technicko-ekonomické parametre a spokojnosť zákazníkov. Ďalej zabezpečuje inováciu nových technologických postupov, ich rozvoj a kontrolu kvality.

Obchodno-správny úsek zabezpečuje materiálno-technické zásobovanie materiálom, mechanizáciou tak, aby technicko-technologická úroveň firmy neustále narastala.  Zabezpečuje chod veľkoobchodnej predajne stavebného materiálu a nové obchodné kontakty.